IC uP P [8085 CMOS] MSM81C55RS OKI

SME-5200-MSM81C55RS
IC OKIMicroprocessor Peripherie OKI
Stock:
CHF 30.00
exclusive of VAT +

Description

IC OKIMicroprocessor Peripherie OKI